Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Ziyareti Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri


Student Teachers Perspectives on Teaching Profession out of a Multigrade Classroom Site Visitation


Özge HACIFAZLIOĞLU, Şebnem TÜRKTAN & Cem ÖZIŞIK


ÖZET
Farklı sınıflardan öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü birleştirilmiş sınıf uygulamasının tüm dünyada kullanılması başlıca iki amaca dayanmaktadır. Bunlar, okula kaydolan öğrenci sayısındaki dengesizliğe olduğu kadar öğretmen sayısındaki yetersizliğe de çözüm getirmek ve merkezden uzak dezavantajlı bölgelerin de eğitimden faydalanmasını sağlamaktır. Türkiye özelinde, öğretmen adaylarının gerçek bir eğitim ortamının, özellikle birleştirilmiş sınıflar gerçeğinin, farkına varması mümkün olan en kısa zamanda sağlanmalıdır. Bu çalışmada ziyaret edilen köy okulları “Öğrenci Katılımında Göçün Rolü: Sosyal, Kültürel, Psikolojik Faktörlerin ve Sosyal Sermayenin Etkisi” (112 K 600) başlıklı TUBITAK Evrena 1010 projesinin kapsamında olan ilçelerden birinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı “bir köy okulundaki birleştirilmiş sınıf deneyiminin” öğretmen adaylarının öğretmeye ve öğretmen olmaya dair algılarına nasıl katkı yaptığını incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden “Bütüncül Tek Durum Deseni” kullanılmıştır. İstanbul’da öğrenim gören 109 öğretmen adayının yansıtma raporlarından elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Bu proje ortaya iki ana tema çıkarmıştır: (i) Öğretmen Adaylarının Algılarına Göre Öğretmenlerin Karşılaştığı Sınırlamalar/ Engeller ve (ii) Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olmaya Dair Bakış Açıları. Bu alan deneyiminin, öğretmen adaylarına öğrencilerin ve okul idarecilerinin hayatlarında bir fark yaratma konusunda farkındalık kazandırması beklenmektedir.


ABSTRACT
Multigrade classrooms, places where students of different grades are taught together, have been used throughout the world for two main purposes: to solve the problems of uneven student enrolment as well as the insufficient number of teachers and to provide the disadvantaged and remote areas with education. In the case of Turkey, student teachers need to gain the earliest possible awareness of a real education setting, specifically the reality of multigrade classrooms. Village schools visited in this study are the schools affiliated with one of the provinces, which was within the scope of TUBITAK Evrena 1010 Project, entitled as “Role of Immigration on Student Engagement: Influence of Social, Cultural, Psychological Factors and Social Capital” (112 K 600). The purpose of this study is to investigate the ways in which “a multigrade classroom experience in a village school” contributes to student teachers’ attitudes towards teaching and being a teacher. The research was conducted as a case study among qualitative reseach methods. The data was drawn from the reflections reported by 109 student teachers in İstanbul and analyzed by means of content analysis. This project revealed two main themes: (i) Student Tecahers’ Perceptions of the Constraints/Barriers Encountered by Teachers and (ii) Student Teachers’ Attitudes Towards Being a Teacher. This site visitation is expected to raise awareness of the student teachers to make a change in the lives of pupils and school administrators.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen adayları, yükseköğretim, birleştirilmiş sınıflar, köy okulu, yansıtma


KEYWORDS: Student teachers, higher education, multigrade class, village school, reflection

[PDF]

İstanbul Kültür Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Basın Ekspres Yerleşkesi 34303 Küçükçekmece/ İstanbul

Telefon: +90 212 498 41 41