Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi


Evaluation of STEM Applications Based on Science Education in Pre-School Education in terms of Students, Teachers and Parents


Devrim AKGÜNDÜZ & Burçak Ceren AKPINAR


ÖZET
STEM; Science, Technology, Engineering & Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve öğrencilerin fen bilimleri ve matematik bilgilerinin mühendisliğin uygulamaları ile ürüne dönüştüğü bir eğitim yaklaşımıdır. Ortaya çıktığı ABD’de okul öncesinden lise sonuna kadar Gelecek Nesil Fen Standartları çerçevesinde mühendislik tasarımı ve disiplinler arası ilişkilendirmelerle uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu araştırma, okul öncesi eğitiminde STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, okul öncesi 5 yaş grubunda yer alan 9 erkek ve 11 kız olmak üzere toplam 20 öğrencinin katılımıyla 8 haftada 12 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Aktivite Değerlendirmeye Yönelik Görüşme Formu, Öğretmen Gözlem Formu ve Veli Gözlem Formu kullanılmıştır. Uygulanan bütün formlarda süreçle ilgili sorulara yer verilmiştir. Sonuç olarak; okul öncesi eğitiminde STEM uygulamaları ile öğrencilerin fen ve matematik kazanımları elde ettiği; yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve iletişim kurma gibi 21. Yüzyıl becerilerinin geliştiği tespit edilmiştir. Öğretmen ve velilerden alınan görüşler öğrencilerinin görüşlerini doğrulamaktadır.


ABSTRACT
STEM is an educational approach that consists of the initials of the Science, Technology, Engineering & Mathematics words. Thanks to STEM education, the students’ science and mathematics knowledge transform into products through the engineering applications. STEM education is being applied in the context of the Next Generation Science Standards with engineering design and interdisciplinary applications in K-12 levels in the United States. This research was carried out in order to evaluate STEM applications in pre-school education in terms of students, teachers and parents. As a research model, case study was used from qualitative research models. The research was carried out with a total 20 students including 9 boys and 11 girls participating in the pre-school 5-year-old group during 8 weeks. The Interview Form for Activity Evaluation, Teacher Observation Form and Parent Observation Form were used as data collection tools. In all forms applied, questions about the process were included. As a result, it has been found that STEM applications in pre-school education provide students to achieve 21st Century skills such as creativity, critical thinking, cooperation and communication with science and mathematics achievements. Views from teachers and parents confirm the views of students


ANAHTAR KELİMELER: STEM eğitimi, okul öncesi eğitimi, fen eğitimi, matematik eğitimi, mühendislik, 21. Yüzyıl becerileri, motivasyon ve tutum


KEYWORDS: STEM education, pre-school education, science education, mathematics education, engineering, 21st century skills, motivation and attitude

[PDF]

İstanbul Kültür Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Basın Ekspres Yerleşkesi 34303 Küçükçekmece/ İstanbul

Telefon: +90 212 498 41 41