Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi


The Effect of Context- and Problem-Based Learning Activities on the Students’ Achievements


Şeyda GÜL & Meryem KONU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim’ in “Sindirim Sistemi” ve “Dolaşım Sistemi” ünitelerinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Sindirim Sistemi Başarı Testi (SSBT) ve Dolaşım Sistemi Başarı Testi (DSBT)’nden yararlanılmıştır. Ayrıca deney grubundan gönüllü olarak belirlenen 18 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Erzurum il merkezindeki bir ortaöğretim kurumunun 11. sınıflarında öğrenim gören toplam 106 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, grupların uygulama sonrasında her iki başarı testine ait son test puanlarında artış olduğu görülmüştür. Bununla beraber SSBT’ne ait bulgular öğrencilerin son test puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koymuştur. DSBT’ne ait bulgular incelendiğinde ise gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında öğrenciler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde öğrencilerin YTPDÖ uygulamalarına yönelik çoğunlukla olumlu görüş belirtmelerine rağmen bazı konularda yöntemin dezavantajlı olduğu noktalar da belirlenmiştir


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effect of context- and problem-based teaching on students’ achievements in Digestive System and Circulatory System units. The data were collected with Digestive System Achievement Test (DSAT) and Circulatory System Achievement Test (CSAT). In addition, semi-structured interview form was utilized for data collection. Within quasi-experimental research design, the sample included in totally 106 11th graders from a secondary school in center of Erzurum. According the findings from study, it was seen that students’ post-test scores from both achievement tests increased. However, the findings from post-test DSAT indicated there was no statistically significant difference between groups. In addition, the findings from CSAT indicated there was a statistically significant difference between groups in favor of experimental group. Semi-structured interviews were also determined that the students stated some disadvantages of CPBL despite the fact that they generally had positive opinion about CPBL.


ANAHTAR KELİMELER: yaşam temelli probleme dayalı öğretim, sindirim sistemi, dolaşım sistemi


KEYWORDS: context- and problem-based learning, digestive system, circulatory system

[PDF]

İstanbul Kültür Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Basın Ekspres Yerleşkesi 34303 Küçükçekmece/ İstanbul

Telefon: +90 212 498 41 41